اشـــــــــــــک صبــح

ای صبح بیا تا بگـــریزد شــــب